Har du synpunkter eller klagomål på verksamheten?

Enligt skollagen 4 kap.8§ ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

 

Vi i personalen ser dina synpunkter som viktiga och ibland händer det också att problem och missnöje uppstår.

Syftet med rutinen för klagomålshantering, liksom med vår enkätundersökning är att få ett underlag för att förbättra vår verksamhet samt att ge Er föräldrar möjlighet att påverka.

Ibland kan det även handla om att förklara vad vårt uppdrag innebär.

Vi uppmuntrar till att de synpunkter Ni har på verksamheten tas upp direkt med den det berör och de flesta frågor som kan uppstå bör också kunna lösas genom samtal.

I första hand kontaktas personalen på den avdelning där barnet går.

I andra hand kontaktas förskolechefen.

 

Ni kan även lämna skriftliga synpunkter i en plastficka som hänger på väggen inne på kontoret.Den som lämnat synpunkter skriftligt skall få svar inom två veckor. Ni kan välja att vara anonyma, nackdelen är att vi då inte har någon att återkoppla till. Ett anonymt klagomål kan inte heller tillskrivas lika stor betydelse.

 

Tack för dina synpunkter!