Likabehandlingsplan för Förskolan Hagen

 

Nytt regelverk från 1 januari 2009

Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling att gälla. Skolans likabehandlingsarbete regleras nu i två regelverk: skollagen (1985:1100) 14 a kap. samt diskrimineringslagen (2008:567). Regelverket ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen). Barn- och elevombudet övervakar tillsammans med Skolinspektionen reglerna i skollagen som gäller kränkande behandling och Diskrimineringsombudsmannen övervakar diskrimineringslagen.

 

Barnkonventionens grundläggande principer

”Inget barn får diskrimineras på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller andra liknande skäl. Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga. Barn och unga ska tillåtas att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Barn och unga ska ges möjlighet att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem” (artikel 2,3,6 och 12)

 

Skollagen kap 6: Åtgärder mot kränkande behandling

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

 

Läroplan för förskolan, Lpfö-98

”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhälle vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen.

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som skall prägla verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter skall lyftas fram och synliggöras i verksamheten.”

(Lpfö-98, stycke.1)

 

 

Förankring av planen:

Vårdnadshavarna kommer att få information om likabehandlingsplanen vid inskolning. Planen är en stående punkt på föräldramötet varje år så att alla föräldrar får den förankrad. Den revideras en gång om året.

Finns tillgänglig för alla på avdelningarna.                                                       

Nya medarbetare får ta del av planen vid sin anställning på förskolan. Hos personalen blir den förankrad genom utvärderingen. Genom att den används aktivt i verksamheten och används när det händer situationer.

 

Ansvariga för planen:

All personal på förskola

Förskolechef ansvarar för att plan mot diskriminering och kränkandebehandling utvärderas och upprätts varje läsår tillsammans med personalen.

 

Definitioner

Barn är den som får sin omsorg på förskolan enligt skollagen.

Personal är alla anställda eller uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet.

Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn/vuxna sämre än andra barn/ vuxna och har ett samband med någon av nedanstående

diskrimineringsgrunder.

 • kön
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • sexuell läggning
 • funktionshinder
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • ålder

 

Fysiska: att utsättas för slag och knuffar.

Verbala: att bli hotad eller kallad för något nedsättande.

Sociala medier: Kränkande bilder och texter.

Kränkningar kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfälle eller vara systematiska och återkommande och blir då det vi kallar mobbning. En viktig utgångspunkt är den individuella upplevelsen och att den som uppger att han eller hon blivit kränkt, alltid måste tas på allvar.

 

Vår värdegrund

Vi känner oss trygga

Vi känner glädje

Vi visar och får respekt

Vi ser varandra och känner oss sedda

Vi är tillåtande mot varandra

 

Förebyggande åtgärder/Främjande insatser mot kränkande behandling

 • All personal skall dagligen arbeta för att förhindra mobbing och kränkande behandling och ta ett gemensamt ansvar för att förebygga våld, hot, mobbing och kränkande behandling.
 • Alla vuxna skall föregå med gott exempel.
 • Mötet på morgonen och eftermiddagen. Varje barn och förälder känner sig sedd varje dag.
  • Information om vår likabehandlingsplan skall ges till föräldrarna på föräldramöten.
  • Vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna om vårt arbete mot kränkande behandling och vill ha en öppen och rak kommunikation från båda håll
 • Föräldrar tar kontakt med förskolan om de misstänker diskriminering av sitt barn.
 • Pedagoger- rapporterar, tar kontakt med personalgruppen och eller förskolechefen.
 • Alla i förskolan är observanta på att barn inte diskrimineras.
 • All personal som ser eller hör något som är kränkande eller trakasserier skall ingripa direkt. Både inne och ute.
 • Genom lek och lärande övar barn socialt samspel.
 • Återkommande samtal med barnen om hänsyn, respekt och kamratrelationer.
 • Arbeta aktivt med konflikthantering i barngrupperna
  • Vid konflikt mellan barn tas det upp direkt och låter barn förstå att det är handlingen som är felaktig, inte barnet.
  • Vårt förhållningssätt mot barnen präglas av vår gemensamma värdegrund.
  • Vi informerar varandra om vad som hänt och hur man har agerat.
  • Alla vuxna skall se, stötta och lotsa barnen.
  • Alla lyssnar uppmärksamt på barnen och tar allt på allvar.
  • Arbeta med ”Vi-känslan” över hela huset. Traditioner, tvärgrupper
  • Vi hjälps åt med alla barn i huset, vi strävar efter att känna alla barn. Vi har gemensamt ansvar för alla barn. I gemensamma utrymmen har vi samma regler.
  • Återkommande diskussioner i personalgruppen om vår barnsyn, lärandesyn och förhållningssätt.
  • Kartläggning med intervjuer och observationer för att få reda på hur barnen upplever sin miljö på förskolan. Detta görs återkommande varje läsår.
  • Kompetensutveckling av personalen
  • Tydlig introduktion av likabehandlingsplan till nyanställda av chef och arbetslag.

 

Mobbing är alltid svår att upptäcka. Den sker ofta på undanskymda platser och när vuxna inte finns inom synhåll. Ingrip alltid.

 

VID UPPTÄCKT ELLER MISSTANKE OM KRÄNKNING AV BARN.

 • Vi tar samtal med hela gruppen, vid behov enskilt barn.
 • Vi använder "Hur" frågor.

-  Hur känner du dig?

-  Hur tror du att din kompis känner det?

-  Hur tänkte du då?

-  Hur kunde du ha gjort istället?

 • Barnen ska mena förlåt när de säger det.
 • Följer upp efter ett tag, hur blev det?
 • Vi informerar föräldrarna när vi ser ett mönster av upprepade kränkningar av ett barn eller flera barn.
 • Vi tar hjälp av expertis vid behov.

Först tar vi upp problem med ev. kränkning i arbetslaget, vid behov informerar vi och tar hjälp av Förskolechefen som informerar Huvudmannen.

Förskolechef och Huvudman ansvarar tillsammans för utredning om personal/ barn misstänks för eller blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling.

 

Vår vision:

På förskolan Hagen ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt, vi ska ha ett öppet och tillåtande klimat. Där barn och vuxna kan känna sig trygga och uppleva glädje. Förskolan har nollvision mot kränkningar och mobbing.

Alla barn ska känna sig trygga i sin miljö. Personalen vill tillsammans med barn och föräldrar arbeta för att det ska finnas ett gott förhållningssätt.